понедельник, 3 апреля 2017 г.

код

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using namespace std;
 class Student {
       private:
        string nazwisko;
        int wiek;
        bool czy_styp;
       public:
       
        Student(){ //konstruktor -deklaracja+ definicja
          cout << "tu zadzia³al konstruktor bezparametrowy"<<endl;
        nazwisko="";
        wiek=0;
        czy_styp=false;
        };
      
        Student(string xnazwisko,int xwiek,bool xczy_styp){ //konstruktor -deklaracja+ definicja
        cout << "tu zadzia³al konstruktor parametrowy 3"<<endl;
        nazwisko=xnazwisko;
        wiek=xwiek;
        czy_styp=xczy_styp;
        };
        
        Student(string xnazwisko,int xwiek){ //konstruktor -deklaracja+ definicja
         cout << "tu zadzia³al konstruktor parametrowy 2"<<endl;
        nazwisko=xnazwisko;
        wiek=xwiek;
        czy_styp=true;
        };
      
        ~Student(){
                   cout << "tu zadzia³al destruktor"<<endl;}; //destruktor - deklaracja      
        string getnazwisko(){return nazwisko;}; 
        void setnazwisko(string xnazwisko){nazwisko=xnazwisko;};    
        
        int getwiek(){return wiek;}; 
        void setwiek(int xwiek){wiek=xwiek;}; 
        
        bool getczy_styp(){return czy_styp;}; 
        void setczy_styp(bool xczy_styp){czy_styp=xczy_styp;}; 
          
        void  wyswietl(){
              cout << nazwisko<<endl;
              cout << wiek << endl;
              cout << czy_styp << endl;
              };// wyswietl
        bool ustal_czy_styp(int kwota){
             if (kwota==0) {return false;}
             else {return true;}
             }; //  ustal_czy_styp  
       
       
       }; //Student


int main() {
/*  int i;
  cout << i<< endl;
  i=7;
   cout << "Po wstawieniu wartoœci: " << i<< endl;
  int *wsk_j;
   cout << "W zmiennej wsk_j na stosie jest: " << wsk_j<< endl;
   wsk_j= new int; 
    cout << "W zmiennej wsk_j na stosie jest: " << wsk_j<< endl;
     cout << "W zmiennej *wsk_j na stercie jest: " << *wsk_j<< endl;
   *wsk_j=7;
      cout << "W zmiennej *wsk_j na stercie po wstawieniu jest: " << *wsk_j<< endl;
*/  

Student *Nowy = new Student;
Student *Nowszy= new Student("Nowszy",40);
delete Nowy;
delete Nowszy;
/*    Student S; 
  Student S1("Zaleska",22);
  Student S2("Zaleska",22,false);
 cout << S.nazwisko << endl;
  cout << S.wiek << endl;
  cout << S.czy_styp << endl;

  
  
  
   S.wyswietl();
   S.setnazwisko("Kowalski");
   S.setwiek(25);
   S.setczy_styp(true);
   
   S.wyswietl();
   
   
  cout << "Po podstawieniu danych:" << endl;
   cout << S.getnazwisko() << endl;
  cout << S.getwiek() << endl;
  cout << S.getczy_styp() << endl;


/*  cout << "Obiekt na stercie: "<<endl;
  Student *SSt;
  cout << SSt << endl;
  SSt=new Student;
  cout << " Po new SSt:" << SSt << endl;
  cout << " Po new (*SSt).nazwisko:" << SSt->nazwisko << endl;
  cout << " Po new (*SSt).wiek:" << SSt->wiek << endl;
   cout << " Po new (*SSt).czy_styp:" << SSt->czy_styp << endl;
   SSt->nazwisko="Nowak";
   SSt->wiek=33;
   SSt->czy_styp=true;
   cout << " Po new SSt po wstawieniu:" << SSt << endl;
  cout << " Po new (*SSt).nazwisko:" << SSt->nazwisko << endl;
  cout << " Po new (*SSt).wiek:" << SSt->wiek << endl;
   cout << " Po new (*SSt).czy_styp:" << SSt->czy_styp << endl;
 */  
    system("PAUSE");
return 0;
}

Комментариев нет:

Отправить комментарий